Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zmiana Składu Rady Nadzorczej Emitenta (11/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały w sprawnie zmian składu Rady Nadzorczej Emitenta. Do składu Rady Nadzorczej Emitenta zostali powołani:
Pan Rafał Markiewicz, Pani Kamila Krawiec, Pani Maryla Biernacik - Bańkowska, Pan Michał Heromiński, Pan Paweł Cieślik.
Emitent wskazuje, iż życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane nie później niż w ciągu 7 dni od publikacji niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".