Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (2/2013)

Zarząd Boomerang S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż dnia 20 sierpnia 2013 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 11.982.460 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Robert Szulc - Prezes Zarządu