Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zakończenie emisji akcji serii D i informacje podsumowujące subskrypcję (21/2018)

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Parcel Technik S.A. („Emitent”, „Spółka”) w sprawie emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, oraz w związku z dokonanym w dniu 27 czerwca 2018r. przydziałem akcji, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.
Rozpoczęcie subskrypcji: 11 kwietnia 2018 roku
Zakończenie subskrypcji: 20 czerwca 2018 roku
2. Data przydziału akcji.
Data przydziału akcji 27 czerwca 2018 roku
3. Liczba akcji objętych subskrypcją.
Przedmiotem subskrypcji było nie więcej niż 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
105 449 (słownie: sto pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 
6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane
Akcje serii D były obejmowane po cenie 5,00 zł (pięć złotych 00/100).
6a) Opisu sposobu pokrycia akcji
Akcje serii D w ilości 105 449 zostały objęte w całości za gotówkę.
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
Akcje nie zostały objęte w drodze potrącenia wierzytelności.
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
Akcje nie były obejmowane za wkłady niepieniężne.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje serii D przydzielono 1 podmiotowi.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje serii D przydzielono 1 podmiotowi.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję.
W ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii 
Łączny koszt emisji wyniósł 3 800 zł., w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 800 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł.
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.
11.Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Koszty emisji zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu