Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza Parcel Technik S.A. (18/2020)

Zarząd Parcel Technik S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca  2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. zwołanego na dzień 21 kwietnia 2020 roku na godzinę 12.00 określonej sprawy wymienionej we wniosku akcjonariusza. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie zawiera projekt uchwały. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. zwołanego na dzień 21 kwietnia 2020 roku ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 15, a wcześniejszy punkt 15 otrzymuje numer 16, następnie punkt 16 otrzymuje nr 17. Nowy szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualne odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej). Uchwała nr 2.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Uchwała nr 3.

6. Podjęcie uchwały sprawie sposobu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Uchwała nr 4.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,Uchwała nr 5.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za rok 2019,Uchwała nr 6.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od       1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, Uchwała nr 7.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019, Uchwała nr 8.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 roku, Uchwała nr 9, 10,11,12,13,14.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 i 2020 roku, Uchwała nr 15.

13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki, Uchwała nr 16.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 17.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji Serii C i Serii D. Uchwała nr 18.

16. Wolne wnioski.

17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  W załączeniu:
Żądanie Akcjonariusza
Ogłoszenie ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Formularz pełnomocnictwa

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.  


 

Kamil Kozłowski - Prezes Zarządu

Załączniki: