Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza (19/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 05 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku na godzinę 10.00 określonej sprawy wymienionej we wniosku akcjonariusza. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie zawiera projekt uchwały. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 13, a wcześniejszy punkt 13 otrzymuje numer 14. Nowy szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A., które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 przedstawia się następująco:
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,
5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za rok 2017,
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok,
8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,
10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
12/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
13/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienie Spółki,
14/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu:
Żądanie Akcjonariusza
Ogłoszenie ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Formularz pełnomocnictwa

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu
Załączniki: