Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2013)

Zarząd Boomerang Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako Organizator Alternatywnego Systemu, przydzieliła dnia 21 sierpnia 2013 r. Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji ("EBI") i w związku z tym Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego".

  • Robert Szulc - Prezes Zarządu