Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres II kw. 2018 roku (25/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku. 

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu
Załączniki: