Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (35/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał w dniu 11 grudnia 2018 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez pana Grzegorza Salachnę, podpisaną w dniu 07 grudnia 2018 roku. Nie zostały podane przyczyny złożenia rezygnacji. 

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Grzegorzowi Salachnie za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu