Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta (27/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta w następującym zakresie: 

1) zmiany §3 Statutu:
Treść §3 Statutu przed zmianą:
„Siedzibą Spółki jest Lubaczów”

Treść §3 Statutu po dokonaniu zmiany:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa”

2) dodanie pkt. 6 w §5 ust. 1 Statutu:
dodanie pkt. 6 w §5 ust. 1 Statutu o następującym brzmieniu: 
„(PKD.77 39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przedstawia tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob-rotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu
Załączniki: