Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta (26/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta w następującym zakresie: 

1) zmiana §15 ust. 1 Statutu:
Treść §15 ust. 1 Statutu przed zmianami:
„1.Rada Nadzorcza składa się od 1 (jednego ) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego”

Treść §15 ust. 1 Statutu po dokonaniu zmian:
„1.Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu ) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego. „

2) zmiana §16 ust. 2 lit. f) Statutu:
Treść §16 ust. 2 lit. f) Statutu przed zmianami:
„f) uchwalenie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.”

Treść §16 ust. 2 lit. f) Statutu po dokonaniu zmian:
„f) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd oraz uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.” 

3) zmiana § 16 ust. 4 Statutu:
Treść §16 ust. 4 Statutu przed zmianami:
„4. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch członków Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.”

Treść §16 ust. 4 Statutu po dokonaniu zmian:
„4. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa jeden członek Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.”

4) zmiana § 17 ust. 3 Statutu:
Treść §17 ust. 3 Statutu przed zmianami:
„3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 składu członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.„

Treść §17 ust. 3 Statutu po dokonaniu zmian:
„3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.„

5) zmiana §18 Statutu:
Treść §18 Statutu przed zmianami:
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków w terminie 7 (siedmiu) dni przed terminem posiedzenia listem poleconym, telefaksem, lub za uprzednią zgodą członka Rady Nadzorczej, pocztą elektroniczną o planowanym posiedzeniu. 
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie doty-czy wyborów Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. „

Treść §18 Statutu po dokonaniu zmian:
㤠18
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków w terminie 3 (trzech) dni przed terminem posiedzenia listem poleconym, telefaksem, lub za uprzednią zgodą członka Rady Nadzorczej, pocztą elektroniczną o planowanym posiedzeniu. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu o 1 (jednego) dnia. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 KSH.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. „

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przedstawia tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob-rotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu
Załączniki: