Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Odwołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta (34/2020)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawnie odwołania Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ze składu Rady Nadzorczej Emitenta został odwołany Pan Patryk Ludwik Gall.
Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują panu Patrykowi Ludwikowi Gallowi za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Krzysztof Ożdżyński - Prezes Zarządu