Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres IV kwartału 2017 roku (23/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu poniżej korektę raportu okresowego za IV kw. 2017 r. opublikowany w komunikatem EBI nr 7/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku.
Niniejsza korekta raportu wynikaja z dokonania znaczącej aktualizacji wartości spółek zależnych, w wyniku których nastąpił znaczący spadek kapitałów własnych oraz wykazanie strat w kwocie ponad 12 mln złotych. Zmiany zostały dokonane w związku z uwagami biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania rocznego.
Powyższa zmiana wpłynęła znacząco na prezentowany wynik finansowy Spółki.
 
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu
Załączniki: