Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 roku (24/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu poniżej korektę raportu okresowego za I kw. 2018 r. opublikowany komunikatem EBI nr 16/2018 z dnia 15.05.2018r.
Niniejsza korekta raportu wynika z dokonania znaczącej aktualizacji wartości spółek zależnych, w wyniku których nastąpił znaczący spadek kapitałów własnych. Zmiany zostały dokonane w związku z uwagami biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania rocznego.
Powyższa zmiana wpłynęła znacząco na prezentowany wynik finansowy Spółki.
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu
Załączniki: