Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją raportu dot. zakończenia emisji akcji serii D (22/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego związanego z faktem, iż raport bieżący dotyczący zakończenia emisji akcji serii D został opublikowany w terminie, przekraczającym termin obowiązujący na podstawie § 6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Raport o zakończeniu emisji akcji serii D powinien być opublikowany najpóźniej w dniu 04 lipca 2018 roku.
Zarząd Emitenta deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz, że dołoży należytych starań, aby zapobiec w/w naruszeniom obowiązków informacyjnych w przyszłości.
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu