Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (26/2020)

Zarząd spółki Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie niedochowania terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2020 r., który zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu powinien zostać przekazany nie później niż w terminie 45 od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy czyli najpóźniej w dniu 14 sierpnia 2020 roku. Nieopublikowanie przez Emitenta raportu okresowego za II kwartał w należnym terminie spowodowane jest przejściowymi trudnościami organizacyjnymi spowodowanymi zmianami personalnymi we władzach Spółki a także nietrzymaniem danych finansowych niezbędnych do sporządzenia raportu za II kwartał 2020 r. w wymaganym terminie. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że przedmiotowa sytuacja ma charakter incydentalny a przejściowe trudności organizacyjne Emitent stara się jak najszybciej wyeliminować. Raport okresowy za II kwartał 2020 r. zostanie przekazany przez Emitenta niezwłocznie po uzyskaniu danych finansowych w zakresie wymaganym przez przepisy określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna : § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Krzysztof Ożdżyński, Prezes Zarządu