Komunikat RODO

Komunikat dotyczący ochrony danych osobowych

Parcel Technik S.A.  z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2/Bud. B, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310163 przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 7010051765 („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

1.1. osobą korzystającą ze strony https://parceltechnik.com (dalej: „Strona”), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z korzystaniem ze Strony oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

1.2. subskrybentem newslettera, którego wysyłkę organizuje Administrator (dalej: „Newsletter”), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z subskrypcją i wysyłką Newslettera;

1.3. interesantem biura obsługi klienta (dalej: „BOK”), przetwarzamy Państwa dane w celach kontaktowania się z Państwem w sprawach, z którymi zwrócili się Państwo do BOK;

2. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

3. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

4. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia.

7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.

8. Podanie danych jest dobrowolne. Dla celów szczegółowo określonych w odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora, podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności;

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego zgodnie z Polityką Prywatności; Nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Państwa. Wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane;

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora są następujące: info@parceltechnik.com