Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A. (2/2021)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent", ("Spółka") informuje, iż  w dniu 18 stycznia 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Panią Beatę Milenę Sobocińską, podpisana w dniu 28 grudnia 2020 roku, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 roku. Przyczyną złożenia rezygnacji są względy osobiste.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Beacie Sobocińskiej za zaangażowanie i wkład wniesiony w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Krzysztof Ożdżyński- Prezes Zarządu