Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (10/2021)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał w dniu 12 kwietnia 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Dominika Staronia, podpisaną w dniu 12 kwietnia 2021 roku, ze skutkiem na dzień 12 kwietnia 2021 roku.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Dominikowi Staroniowi za zaangażowanie i wkład wniesiony w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Krzysztof Ożdżyński- Prezes Zarządu