Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (02/2020)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał w dniu 11 lutego 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Panią Marię Biernacik Bańkowską, podpisaną w dniu 29 stycznia 2020 roku, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2020 roku. Nie zostały podane przyczyny złożenia rezygnacji.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Marii Biernacik-Bańkowskiej za jej zaangażowanie i wkład, który wniosła w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu