Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Powołanie trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta (35/2020)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały w sprawnie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Do składu Rady Nadzorczej Emitenta zostali powołani: Pani Aleksandra Barszczewska, Pan Dominik Staroń oraz Pan Marcin Ostaszewski. Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 10.03.2023 roku.

Życiorysy Pana Dominika Staronia oraz Pana Marcina Ostaszewskiego stanowią załączniki niniejszego raportu. Życiorys Pani Aleksandry Barszczewskiej zostanie opublikowany nie później niż w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Krzysztof Ożdżyński - Prezes Zarządu
Załączniki: