Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Korekta raportu okresowego 8/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. - Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 roku (9/2021)

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.
Jednocześnie informujemy, że kwartalne dane finansowe w porównaniu do raportu z dnia 9 kwietnia 2021 roku uległy zmianie. Przekazany przez Emitenta w dniu 9 kwietnia raport zawierał błędne dane w rachunku zysków i strat za okres 01.10.2020- 31.12.2020. W wyniku błędu technicznego powstałego podczas przygotowania tabeli do prezentacji rachunku zysków i strat w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie uwzględniono przychodów netto ze sprzedaży produktów tj. 35 700,00 zł.
W wyniku przeprowadzonej korekty raportu w rachunku zysków i strat za okres 01.10.2020- 31.12.2020 zmianie uległy:
-wartość w pozycji Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, tj., z 20 899 150,22 zł przed korektą do 20 934 850,22 zł po korekcie
-wartość w pozycji Zysk brutto ze sprzedaży tj. z 607 399,65 zł przed korektą do 643 099,65 zł po korekcie
-wartość w pozycji Zysk ze sprzedaży tj. z 539 710,93 zł przed korektą do 575 410,93 zł po korekcie
-wartość w pozycji Zysk brutto tj. z 379 902,87 zł przed korektą do 415 602,87 zł po korekcie
-wartość w pozycji Zysk netto tj. z 302 997,87 zł przed korektą do 338 697,87 zł po korekcie.
Zarząd Emitenta zapewnia, iż zdarzenie ma charakter incydentalny a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Krzysztof Ożdżyński- Prezes Zarządu

Załączniki: