Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zmiany w Statucie Spółki dokonane na WZ Spółki w dniu 30.06.2017 r.

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.06.2017 r. na WZ Spółki został zmieniony § 8 Statutu Spółki.

Treść § 8 Statutu Spółki przed wprowadzonymi zmianami:
§ 8
1. Zarząd upoważniony jest, w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.
3. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać ¾ kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi.
5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgoda Rady Nadzorczej.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, a w szczególności:
a) Liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
b) Ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji lub wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
c) Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub termin zawarcia umowy o objęciu akcji,
d) Szczegółowe warunki przydziału akcji,
e) Dzień lub dni prawa poboru o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
f) Datę, od której akcje będą uczestniczyły w dywidendzie,
g) Podejmie uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym upoważnionym podmiotem umowy o rejestracje, odpowiednio, akcji, praw poboru akcji, praw do akcji,
h) Podejmie uchwały oraz inne działania w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
i) Zawrze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
j) Zawrze, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie umowy zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a szczególności, umowy o subemisję usługową i inwestycyjną, jak również umowy na mocy których, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawione byłyby kwity depozytowe.
Treść § 8 Statutu Spółki po wprowadzonych zmianach
㤠8.
1. W terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
4. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.