Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Parcel Technik S.A. informuje, że w dniu 14 lutego 2017 roku podpisał z iAudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 60A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0441175, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3828 umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.