Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku - sprostowanie tytułu raportu

Zarząd Parcel Technik S.A. w związku z opublikowaniem korekty raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku w komunikacie EBI nr 12/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku przekazuje ponownie niniejszą korektę z poprawnym tytułem.

 

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu poniżej korektę raportu okresowego za IV kw. 2016 r. opublikowanego w komunikacie EBI nr 7/2017 z dnia 09 kwietnia 2017 r. Niniejsza korekta raportu wynika z zastrzeżeń wniesionych przez biegłego rewidenta co do sposobu kwalifikowania poszczególny pozycji aktywów trwałych w sprawozdaniu skonsolidowanym i przekwalifikowaniu aktywów trwałych zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta. W wyniku przekwalifikowania aktywów trwałych w sprawozdaniu skonsolidowanym Emitent rozpoczął wykazywanie w RZiS odpisów wartości firmy. W związku z odpisami wartości firmy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 wykazało stratę netto w kwocie (-954 343,24) a nie stratę w wysokości (-369 211,11 ). Ponadto w IV kwartale 2016 r. pozycja RZiS „Wartość sprzedanych towarów i materiałów" wykazała wartość ujemną w kwocie – 385 000,00 zł co jest wynikiem wykonania zaleceń biegłego i ujęcia powyższych kosztów nie w tej pozycji a pozycji „Koszty ogólnego zarządu". W związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez biegłego rewidenta oraz informacjami wskazanymi w raporcie rocznym uzupełniono opis zawarty w punkcie 5 i 9 skorygowanego sprawozdania okresowego.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 

Załącznik:
korekta raport Q4 2016 PTE