Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu poniżej korektę raportu okresowego za I kw. 2017 r. opublikowanego w komunikacie EBI nr 8/2017 z dnia 15 maja 2017 r. Niniejsza korekta raportu wynika z zastrzeżeń wniesionych przez biegłego rewidenta co do sposobu kwalifikowania poszczególnych pozycji aktywów trwałych w sprawozdaniu skonsolidowanym i przekwalifikowaniu aktywów trwałych zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta. W wyniku przekwalifikowania aktywów trwałych w sprawozdaniu skonsolidowanym Emitent rozpoczął wykazywanie w RZiS odpisów wartości firmy. W związku z tym uległa zmianie w sprawozdaniu skonsolidowanym wysokość kapitałów własnych, strat z lat ubiegłych a wynik I kwartału w sprawozdaniu skonsolidowanym został obciążany odpisem wartości firmy w związku z czym strata skonsolidowana za I kw. 2017 wyniosła 301 tys. zł

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 

Załącznik:
korekta raport kwartalnego Q1 2017 PTE