Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 r

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu poniżej korektę raportu okresowego za I kw. 2017 r. opublikowanego w komunikacie EBI nr 14/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. Niniejsza korekta raportu wynika z podania błędnej wartości aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu jednostkowym na okres porównawczy - 31 marca 2016. Prawidłowa wartość wynosi wartości niematerialnych i prawnych 0,00 zł a suma aktywów trwałych 14 700 000,00zł. pozostałe dane nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik:
korekta raport kwartalnego Q1 2017 PTE