Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz informuje, iż uchwała w sprawie zmiany siedziby nie została podjęta ze względu na oddanie wszystkich głosów przeciw w tej uchwale.
„Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
§ 3
„Siedzibą Spółki jest Gdańsk.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami przeciw) w głosowaniu jawnym nie podjęło powyższą uchwałę.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7) i 7a) załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.